zoofirma.ru

Наhажаал зоной ɣдэрѳѳр...

1991 онhоо эхилжэ ООН-ной шиидхэбэреэр бɣхы дэлхэйн Наhажаал зоной ɣдэр тэмдэглэгдэдэг болонхой. Энэ ɣдэр орон доторной олон тоото хэмжээнɣɣд, хɣгжэмтэ концерт наадан, туhаламжа, бэлэгɣɣд, амаршалганууд эмхидхэгдэнэ. Наhанай амаралтада гараhан ажалшадаа урижа, сэдьхэлэй дулаахан ɣреэл хэлэжэ, сайлуулдаг заншал манайшье техникумдэ бии. Аха захатанаа ээлжээтэ баяраар амаршалаад, элɣɣр энхые, дэлхэйн гурбан зѳѳлэниие, ута наhа оюутадай ба ажалшадай зɣгhѳѳ ɣреэнэбди.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить